Algemene voorwaarden

Artikel 1; Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij
DOREIN B.V. partij is en zijn voorts van toepassing tijdens de onderhandelingen
(de precontractuele fase), waarbij DOREIN B.V. betrokken is en die aan een eventuele overeenkomst vooraf gaat.

1.2 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regeling, afwijkende bedingingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, waarbij DOREIN B.V. verplichtingen aangaat, gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door DOREIN B.V. schriftelijk zijn bevestigd. DOREIN B.V. houdt zich te allen tijde het recht voor om van de in deze algemene voorwaarden  voorkomende bedingen geen gebruik maken.

1.4 De volmacht van vertegenwoordigers van DOREIN B.V. strekt niet verder dan het hetgeen algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordigers mogen van de algemene voorwaarden niet afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

1.5 Wanneer zich in de toekomst omstandigheden voordoen waarin de overeenkomst tussen partijen en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een oplossing te vinden welke naar redelijkheid en billijkheid en de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet.

Artikel 2; Offerte en Bestellingen

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Orders zijn voor DOREIN B.V. eerst verbindend indien zij door DOREIN B.V. schriftelijk zijn bevestigd, danwel indien zij door DOREIN B.V. feitelijk zijn of worden uitgevoerd.

2.2 Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geld de aanbieding 20 dagen.

Artikel 3; Gewicht, Kwaliteit en Adviezen

3.1 Behalve voor het feit dat de verkochte goederen ten tijde dat deze het pand van DOREIN B.V. verlaten, voldoen aan de normen, die bij de verkoop van deze goederen gelden, waaronder door DOREIN B.V. aan de wederpartij bekend gemaakte specificaties, verleend DOREIN b.v. geen enkele uitgesproken of stilzwijgende garantie.

3.2 Verwerking-, toepassing- en andere adviezen, evenals begeleiding en instructies, leggen DOREIN B.V. geen verantwoordelijkheid op voor de uitvoering en het eindresultaat. Elke aansprakelijkheid terzake wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 4; Prijzen

4.1 Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is  overeengekomen, geld de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijscourant danwel circulaire.

Artikel 5; Prijsverhogingen

5.1 DOREIN B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de  overeengekomen prijs, een verhoging heeft ondergaan.

5.2 Onder grondstoffen en hulpmaterialen worden in ieder geval verstaan; elektriciteit, goederen die de verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.

Artikelen 6; Leveringen/Bestellingen

6.1 De leveringstijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht de overschrijding van de levertijden van DOREIN B.V. tot vergoeding van schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

6.2 DOREIN B.V. is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, danwel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval is DOREIN B.V. gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is DOREIN B.V. niet tot levering van de volgende deelzending
verplicht, maar is zij gerechtigd te hare keuze om de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder recht de overeenkomst en zonder ingebrekestelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar recht op schade vergoeding.

6.3 Alle aan de wederpartij geleverde goederen zijn voor risico van de wederpartij vanaf het moment van de levering af. Hetzelfde geldt vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is. Met het verrichten van handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende personeel en materiaal ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte – en ongestoorde- lossing van de goederen. De wederpartij dient verder zorg te dragen voor de geschiktheid van toegangsweg naar de losplaats. Extra kosten, ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

6.4 DOREIN B.V. heeft ten alle tijd het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruit betaling of zekerheidsstelling in de door haar gewenste vorm te ontvangen. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft is DOREIN b.v. niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van de lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van DOREIN b.v. op betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, haar recht op schadevergoeding en haar recht op deze zekerheden in rechte te vorderen.

6.5 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien DOREIN B.V. daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.6 De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en alle overige afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele reclames moeten schriftelijk bij DOREIN B.V. zijn binnengekomen binnen 10 dagen na afleveringsdatum. Als datum geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door DOREIN B.V., hetzij door derden plaatsvindt, behoudens ten aanzien van afgehaalde goederen, waarvoor datering van de afleveringsbon als zodanig geldt. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk na 1 jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.

6.7 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling danwel de verpakking van het product door de wederpartij of door derden.

6.8 De wederpartij heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door DOREIN B.V. geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem/haar beoogde gebruik, tenzij de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan DOREIN B.V. heeft meegedeeld dat de goederen deze eigenschappen dienen te bezitten en DOREIN B.V. deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.

Artikel 7; Betaling

7.1 De geldbedragen die de wederpartij op grond van de overeenkomst aan DOREIN B.V. moeten betalen zijn dadelijk opeisbaar bij aflevering en dienen behoudens schriftelijk door DOREIN B.V. toegestane wijzigingen te geschieden op de door DOREIN B.V. opgegeven bank- en/of girorekening.

7.2 Voor zover de geldbedragen die de wederpartij op grond van de overeenkomst aan DOREIN b.v. nog niet opeisbaar mochten zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling plaats te vinden van de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum.

7.3 De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, opschorting, verrekening of schuldvergelijking te geschieden. De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie of enige tegenvordering of terugvordering, zijner/harerzijds. Dit betekent dat ook in geval van reclames het gefactureerde bedrag tijdig moet worden betaald.

7.4 Ingeval van niet, niet tijdige en/of niet volledige betaling is de wederpartij per datum aflevering, danwel per datum waarop 15 dagen na factuurdatum zijn verstreken in gebreke en in verzuim, zonder dat daartoe enige in gebrekestelling is vereist. Bij verzuim van tijdige en volledige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd over het niet betaalde geldbedrag van 4% boven het dan geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank van het ogenblik af waarop betaling had moeten plaatsvinden.

7.5 Bij verzuim zullen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening, alsmede ter voorkoming of beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten dadelijk opeisbaar worden. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 1000,00 vermeerderd met de gemaakte verschotten en de verschuldigde belastingen en heffing van overheidswege.

Artikel 8; Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van DOREIN B.V. totdat alle vorderingen die DOREIN B.V. op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W. en de rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

8.2 Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan mag hij/zij deze goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen behoudens binnen de normale uitoefening van zijn /haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van DOREIN B.V. mee te werken aan het vestigen van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

8.3 De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als erkende eigendom van DOREIN B.V. te bewaren.

8.4 DOREIN B.V. is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij haar wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeerd of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal DOREIN B.V. ten allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terrein en/of gebouw ter inspectie van de goederen en/of de uitvoering van haar rechten.

8.5 Voornoemde bepaling laten de overige aan DOREIN B.V. toekomende rechten onverlet.

Artikel 9; Aansprakelijkheid

9.1 DOREIN B.V. is nimmer (dus ook niet ingeval van bijvoorbeeld overmacht, reclame, tekortkoming in de nakoming van verplichtingen, onrechtmatige daad) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

9.2 Ingeval van tijdige en juist gebleken reclame is DOREIN B.V. slechts verplicht aan de wederpartij te vervangende goederen ter beschikking te stellen of het voor de goederen, waarover is  gereclameerd, reeds betaalde bedrag terug te betalen met creditering van de factuur, één en ander ter keuze van DOREIN B.V.

9.3 Mocht de uitsluiting van aansprakelijkheid van DOREIN B.V. of een beroep daarop door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van DOREIN B.V. beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de geleverde goederen. DOREIN B.V. is en blijft evenwel nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzet schade, winstderving en
goodwillschade.

9.4 Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijke geleverde goederen in rekening gebrachte bedrag minus emballage, voor belasting en heffingen van overheidswege en na aftrek van kortingen.

Artikel 10; Overmacht

10.1 In elk geval van overmacht is DOREIN B.V. gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering voor de duur van de overmacht op te schorten. Als overmacht geldt onder andere brandt, staking, uitsluiting, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, congestie, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang, en ander oponthoud van vervoermiddelen, maatregelen van overheidswege, economische overmacht en verplichtingen door de EEG opgelegd, buitensporige prijsverhogingen van energie en grondstoffen, alsmede door onze leverancier, gedaan beroep op clause particulière bij langlopende contracten zonder dat DOREIN B.V. verplicht is de invloed daarvan of de verhindering of vertraging aan te tonen.

10.2 Overmacht geld ook voor het geval DOREIN B.V. één of meer onderdelen van de te leveren goederen bij een derde besteld en deze derde om wat voor reden dan ook met de levering in gebreke blijft.

10.3 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van DOREIN B.V. uit de overeenkomst opgeschort voor de duur van een zodanige overmacht zonder dat zij tot enige schadevergoeding terzake is gehouden. De verplichting tot betaling van een geldsom kunnen door de wederpartij nimmer op basis van overmacht bij DOREIN B.V. door deze worden opgeschort.

Artikel 11; Ontbinding

11.1 DOREIN B.V. is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:
a. de wederpartijachterstallig is met betalingen van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan DOREIN B.V. verschuldigd is;
b. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;

11.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die DOREIN B.V. op de wederpartij mocht hebben terstond opeisbaar.

11.3 In geval van faillissement danwel surséance van betaling van de wederpartij is DOREIN b.v. gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen. Artikel 11.2 is van overeenkomstige toepassing.

11.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van door hem/haar geleden schade.

Artikel 12; Geschillen

12.1 Op alle met DOREIN B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 De bepalingen van de Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken(LUVI, ‘s-Gravenhage, 1 juli 1964) en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen, 11 april 1980) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Servicegericht Snelle levering Deskundig advies 24/7 ondersteuning
Copyright 2024 Dorein B.V.|Sitemap|Algemene voorwaarden

Klant worden

Wilt u klant worden? Vul dan  onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Klik hier als u meer informatie wilt over het worden van een klant.